Algemeen Bodempreventieplan

De BodemPreventie en BodembeheersPlan-plicht (BPBP) werd in 2018 vervangen door de ABP-plicht. VLABOTEX is als bodemsaneringsorganisatie verplicht om jaarlijks een ABP op te maken voor de droogkuissector.

VLABOTEX vzw heeft in samenwerking met de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT) een uniform, doeltreffend en kostenefficiënt ABP uitgewerkt. Ten gevolge van de ABP-plicht en vanuit een algemene bezorgdheid naar het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging met solventen met bijhorend kostenplaatje is bodempreventie immers heel belangrijk voor de sector. Wij geloven dat een degelijke en goed opgevolgde bodempreventie die wordt gedragen door de volledige sector, de sector erop zal doen vooruitgaan en nieuwe verontreiniging zal doen voorkomen.

Op 19 september 2019 heeft VLABOTEX haar actiepunten van het ABP voor de sector toegelicht tijdens een FBT-congres. De verschillende acties worden hierna in een notendop omschreven. Het is de bedoeling om elk actiepunt verder gedetailleerd uit te werken en toe te passen.

1. SENSIBILISEREN TOT BETER VOORKOMEN DAN SANEREN

Vooreerst willen wij de sector sensibiliseren omtrent het belang van bodempreventie en deelname aan het ABP. Hierbij zullen wij ingaan op de kenmerken van solventen, alsook op de manier waarop bodemverontreiniging ontstaat, een risico kan vormen en aanleiding kan geven tot dure bodemsaneringen.

2. SCREENING PREVENTIEMAATREGELEN EN BEPALING RESTRISICO VOLGENS DE BPBP-METHODOLGIE

VLABOTEX heeft in het kader van BPBP (2008-2015) vele preventie-audits uitgevoerd. Wij zullen het werkblad dat toen werd gebruikt ter beschikking stellen van de sector. Zo kan de exploitant zelf zijn genomen preventiemaatregelen invullen en zijn restrisico bepalen. Het doel daarvan is om na te gaan of er nog bijkomende preventieve maatregelen nodig zijn teneinde het risico op nieuwe bodemverontreiniging verder te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Een actie waarbij men zichzelf kan uitdagen om nog beter te doen. Gaat u mee die uitdaging aan?

3. SCREENING BEST BESCHIKBARE MILIEUVRIENDELIJKE TECHNIEKEN EN VERGELIJKING MET DE SECTOR

Recent werd door VITO een nieuwe BBT-studie voltooid: “BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT) VOOR DE DROOGKUISSECTOR, augustus 2019”. Deze studie is een herziening van de vorige BBT uit 2009. U kan deze studie downloaden via de link https://emis.vito.be/nl/bbt-voor-de-droogkuissector of opvragen door te mailen naar info@vlabotex.be. Het doel is om de sector meer bewust te maken omtrent de BBT. We willen dit mogelijk maken door een webapplicatie aan te bieden waarop u periodiek (bijv. per kwartaal) uw reeds genomen BBT-maatregelen kan ingeven. Als de exploitant zijn data heeft ingebracht kan hij vervolgens zijn data vergelijken met de verkregen input vanuit de sector zodat hij zich kan positioneren of ‘benchmarken’ t.o.v. de sector. Daag uzelf uit om op vlak van BBT minstens even goed te scoren als uw sectorgenoten!

4. 3-JAARLIJKSE BODEMPREVENTIE-AUDIT + BBT-SCREENING DOOR VLABOTEX

Wij stimuleren dat de exploitant zelf zijn restrisico bepaalt (zie punt 2) en zelf zijn BBT-status ingeeft (zie punt 3). Echter, als druk bezette exploitant zal men tevens beroep kunnen doen op de expertise van VLABOTEX voor het ingeven van deze voornoemde zaken. Wij bieden daartoe een 3-jaarlijkse audit aan tegen een beperkte vergoeding.

5. 3-JAARLIJKSE MONITORING VAN DE GRONDWATERKWALITEIT VIA VLABOTEX

Bovengrondse preventiemaatregelen nemen heeft ondermeer tot doel om ondergronds geen nieuwe bodemverontreiniging te veroorzaken. Dit kan slechts ten gronde nagegaan worden door middel van periodieke monitoring van de grondwaterkwaliteit. Zo zal u via VLABOTEX 3-jaarlijks actualisatiemetingen kunnen laten uitvoeren op bestaande en relevante peilbuizen tegen een beperkte vergoeding. Dankzij monitoring kan u ingrijpen als bepaalde parameters stijgen!

6. INFORMEREN VAN DE SECTOR

In het kader van het ABP zal VLABOTEX artikels in het vakblad van FBT en op de VLABOTEX-website publiceren aangaande bodempreventie bij droogkuis. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals behandeling van contactwater, periodiciteit van bodemonderzoeken, opslag van solventen, beschikbare milieuvriendelijke technieken uit de BBT, solventenboekhouding, …. Telkens zullen deze artikels per mail naar u doorgestuurd worden. Genoeg kanalen en lectuur om volledig mee te zijn met het ABP!

7. ORGANISEREN VAN OPLEIDINGEN OVER VEILIGHEID, BODEMPREVENTIE, EXPLOITATIE, BBT, …

VLAREM schrijft voor dat het personeel dat de droogkuismachine bedient, opgeleid moet zijn. Het doel is om gerichte opleidingen aan te bieden die meer omvatten dan bodempreventie alleen. Dit zal gebeuren i.s.m. het opleidingscentrum Training For Textile Care (TFTC) en met milieuconsultancy bureaus. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: veilig werken met de machine, technische aspecten bij reiniging, de milieuvergunning en de sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, BBT, …. Uw kennis terug opfrissen over bodempreventie en up-to-date zijn met de milieuwetgeving? Wij werken aan een gepaste opleiding en berichten u later meer hierover!