Wie kan toetreden tot VLABOTEX?
En waarvoor?

Elke saneringsplichtige die (voormalige) eigenaar, gebruiker of exploitant is van een terrein waar (overwegend) historische bodemverontreiniging aanwezig is met solventen (VOCl = vluchtige organische gechloreerde koolwaterstoffen), ontstaan door het chemisch reinigen van textiel kan op vrijwillige basis toetreden tot VLABOTEX.

Aansluiten bij VLABOTEX betekent dat de toetreder zijn of haar saneringsplicht overdraagt aan VLABOTEX. De wederzijdse rechten en plichten worden daarbij vastgelegd door het aangaan van een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt aangeduid als de “overeenkomst voor overdracht van de saneringsplicht met betrekking tot historische bodemverontreiniging”.

Het gebeurt regelmatig dat er op een terrein behalve de overwegend historische solventenverontreiniging nog andere soorten bodemverontreiniging aanwezig zijn, zoals (stook)olie, benzine, overwegend nieuwe solventenverontreiniging, enz. Ook voor de aanpak van deze verontreinigingen kan er op VLABOTEX beroep gedaan worden en kan er een aangepaste overeenkomst gesloten worden. Deze overeenkomst wordt dan aangeduid met “overeenkomst voor overdracht van de saneringsplicht met betrekking tot andere dan historische bodemverontreiniging”.